Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

Làm gì khi website xuất hiện lỗi "This Account Has Been Suspended Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources"


Tôi vừa truy cập trang web của tôi và nó hiển thị thông báo sau:
Tài khoản này đã bị treo
Tên miền đã bị lạm dụng hoặc người bán lại hết tài nguyên.Nếu bạn đang thấy thông báo này trên trang web của mình, có một số lý do tại sao.
I just visited my site and it shows the following message:
This Account Has Been Suspended
Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.
If you are seeing this message on your site, there are several reasons why.
The reseller account cannot oversell, and the site has used up all the reseller accounts assigned resources.
With Hostingnz, this scenario is unlikely. We will always be able to accomodate additional usage for our resellers. (Fair use policy applies)

Your web hosting account has expired.
Again, with Hostingnz, this scenario is probably unlikely. All our contracts are open ended and we won't terminate an account unless you say so.

The account has been suspended for non-payment of hosting fees.
As much as we loathe to switch customers sites off, we will only do so as a last resort if a customer has not paid their hosting fees even after several invoice reminders have been issued. Hey, we gotta eat too!
With the above scenarios, the only real reason Hostingnz would suspend an account is due to non-payment of accounts. If you have found your site has been suspended for non-payment, you will need to settle your overdue account in full to have it reset.
Đoạn này được google translate lại sang tiếng việt như dưới đây,ai gặp lỗi tương tự có thể tham khảo để hiểu được vấn đề của mình là gì nhé:
Tài khoản người bán lại không thể bán quá nhiều và trang web đã sử dụng hết tất cả các tài khoản của người bán lại được chỉ định tài nguyên.
Với Hostingnz, kịch bản này khó xảy ra. Chúng tôi sẽ luôn có thể sử dụng thêm cho các đại lý của chúng tôi. (Áp dụng chính sách sử dụng hợp lý)
Tài khoản lưu trữ web của bạn đã hết hạn.
Một lần nữa, với Hostingnz, kịch bản này có lẽ khó xảy ra. Tất cả các hợp đồng của chúng tôi đã kết thúc mở và chúng tôi sẽ không chấm dứt tài khoản trừ khi bạn nói như vậy.
Tài khoản đã bị đình chỉ vì không thanh toán phí lưu trữ.
Nhiều như chúng tôi không muốn tắt các trang web của khách hàng, chúng tôi sẽ chỉ làm như là phương sách cuối cùng nếu khách hàng chưa thanh toán phí lưu trữ của họ ngay cả sau khi một số lời nhắc hóa đơn được phát hành. Này, chúng ta cũng phải ăn thôi!
Với các kịch bản trên, lý do thực sự duy nhất mà Hostingnz sẽ tạm ngưng tài khoản là do không thanh toán tài khoản. Nếu bạn thấy trang web của mình đã bị treo vì không thanh toán, bạn sẽ cần giải quyết toàn bộ tài khoản quá hạn của mình để thiết lập lại.
Chúc các bạn khắc phục thành công vấn đề trên cho website của bạn nhé!

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="4022842315">


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai