Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Sơ đồ chân 1 số loại Cao áp thường gặp trên các dòng tivi CRT thông dụng


Sơ đồ chân 1 số loại Cao áp thường gặp:
01: Cao áp tivi Belco:
1= CSÒ, 2=B+, 3=190V, 4= MÁT, 5=11V, 6=16V,7=40V, 8=ABL, 9=TIM, 10=SANDCao áp 6174-8003:1= CSÒ, 2=185V, 3=B+, 4= MÁT, 5=16V, 6=NC,7=45V, 8=ABL, 10=AFC
02: Goldstar 154-177B:
1= CSÒ, 2=B+, 3=180V, 4= MÁT, 5=12V, 6=24V,7=40V, 8=ABL, 9=TIM, 10=AFC
03: Cao áp LG 6174V-6006E :
1= CSÒ, 2=185V, 3=B+, 4= MÁT, 5=-14V,6=+14V, 7=MÁT, 8=ABL, 9=TIM, 10= AFC
04: Cao áp LG 6174V-6006M :
1= CSÒ, 2=B+, 3=+14V, 4=-14V, 5=190V,6= MÁT, 7=MÁT, 8=NC, 9=ABL, 10=TIM
05: Cao áp LG 6174V-6006V :
1= CSÒ, 2=180V, 3=B+110, 4= MÁT,5=INNER, 6=26V, 7=-150V, 8=ABL, 9=TIM, 10=AFCCao áp LG 21FU6RG 06: BSC25-NO363 :
1=LÁI, 2=180V, 3=B+110,4=MÁT, 5=INNER, 6=26V, 7=NC, 8=ABL. 9=TIM, 10=AFC
07: Cao áp LG 21FU6RG BSC25-NO363 = Cao áp LG 6174V-6006VCao áp 6174Z-6040C :
1= CSÒ, 2=185V, 3=B+, 4= MÁT, 5=-14V,6=+14V, 7=MÁT, 8=ABL, 9=TIM, 10= AFC
08: Cao áp TQ BSC25-Z1001:
1=CSÒ, 2= B+, 3=NC, 4=AFC, 5= MÁT,6=TIM, 7=ABL, 8=LÁI, 9=LÁI.
09: Cao áp TQ BSC25-Z1003:
1=LÁI, 2=CSÒ, 3=LÁI, 4= B+, 5=LÁI,6=LÁI, 7=MÁT, 8=TIM, 9=ABL, 10=AFC
10: Cao áp TQ BSC25-N4006E:
1=LÁI, 2=CSÒ, 3=LÁI, 4= B+, 5=LÁI,6=LÁI, 7=MÁT, 8=TIM, 9=ABL, 10=190V
11: Cao áp SS FSV20A001:
1=16,5V, 2=24V, 3=TIM, 4=46V, 5=185V,6=MÁT, 7=NC, 8=ABL, 9=B+125V, 10=CSÒ
12: Cao áp SS FSV14A001:
1=16,5V, 2=24V, 3=TIM, 4=46V, 5=185V,6=MÁT, 7=NC, 8=ABL, 9=B+125V, 10=CSÒ
6006E & 6040C & 6002k
c, 180v, b+, gnd, -14, +14, gnd, abl, h+ afc
VTB 4004A & 2636S
C, b+, -14, +14, gnd, h+, afc, abl, bỏ, 180v
6006N
C, b+, -14, +14, 190v, bỏ, bỏ, bỏ, abl, h+
8003A
C, 180v,B+, gnd, 16v, bo, 45v, abl, h+, afc
Bsc25-n1616
C, b+, afc, gnd, h+, abl, bỏ, bỏ, bỏ
Bsc26-n2137 & bsc26-n2141 LG29IN
C, b+, -14, +14, 200v, gnd, inner, 28v, abl, h+
Bsc25-1010A
C, c, c, b+, c, c, gnd, h+, abl, 180v
Đa năng 21in
C110v, c130v, b+, 180v, gnd, -14, +14, +25, +45, abl, afc, h+
Sam sung 4001
C, b125+, abl, bỏ, gnd, 180, h+, 24v, bỏ, 16.5v
Toshiba 4125
C, b+, 180v, gnd, bỏ, 15v, 24v, abl, h+, afc
Deawoo-cp185f
C, b+, 45v, 16.5, bo, abl, gnd, 280, h+
LG 064P
C. 180v, b+, gnd, 16v, 24v, 40v, abl, h+, afc
LG29IN BSC25-N2138
C, b+, 14v, 15v, 200v, iner, 28v, abl, h+
Bsc21-2658s
180v, c, afc, b+, +12v, +25v, abl, gnd, bỏ, h+
LG 8005C
C, 180v, b , gnd, bỏ, 24v, gnd, abl, h , afc
Sam sung Bsc25-0217
C, bỏ, b+, bỏ, 180v, gnd, h+, +16.5v, -16.5v, abl
LG 6006M & 6006N
C, b+, +14v, -14v, 190v, gnd, bỏ, bỏ, abl, h+
TCL 0284C
180v, c, afc, b+, bỏ, 24v, abl, gnd, bỏ, h+
Bsc24-01N4017J
C, b+, +12, -14, gnd, h+, bo, abl, bo, 180v
BSC25-1579 *TCL
C, B+, 14-, 14+, BO, AFC, GND, ABL, 200, H+
154-194D
C, 180V, B+, GND, 16V,24V, 40V, ABL, H+, AFC
BELCO 25-02AW (T)
180v, c, afc, b+, 12v, 24v, abl, gnd, bo, h+
Ss 0217G
C, b+, bo, bo, 200v, gnd, h+, -16, +16 abl
0278z
C, bo, b+, +14, -14, bo, gnd, abl, h+, 180v
LG 1300Z & 6014
C, 180, b+, gnd, 12v, 16v, bo, abl, h, afc
TCL 24-26 & 2941
C, b, 14v, 16v, 45v, afc, gnd, abl, 200v, h
TCL 0278F
C, b, 180v, gnd, 45v, bo, 16v, abl, h, 12v
DNWO 1402
C, bo, 45v, b+, 16v, 23v, abl, gnd, 180v, h
02AN5
C, b, abl, bo, gnd, gnd, 180, 24v, h, afc, 16.5
20A001
C, b, abl, bo, gnd, 185, 46v h, 24v, 16v
Konica 931-17 & 25-611A
C, 180, b, gnd, afc, 16v, abl, h, bo, bo
375
C, 180, b, gnd, 16v, 24v, 40v, abl, h, afc
6870M & 0167E & 8008A
C, 180, b, gnd, bo, gnd, gnd, abl, h, afc
Ss17p2
C, b, abl, bo, gnd, 180, -16v, h, bo, +16v
8003A
C, 180, b, gnd, bo, 24v, gnd, abl, h, afc
AKARI / FUJITEC China
14" BSC22 - 01N401
20" BSC24 - 01N40TA
14" BSC25 - 1194
20/21" BSC25 - 4803T
14" BSC22 - 2007 (B+125)
20" BSC25-N0803A
COL_B+115V_NC_AFC_GND_H_ABL_NC
AKIRA
14" JF0501 - 1901
21" BSC23 - N0114
COL_B+115V_GND_185V_H_ABL_GND_16V_NC_24V
AKIRA Vert +14v dan -14v
21" JF0501 - 19959
21" BSC25 - 0235A
BSC25-4004A
BSC25-N 0103
BSC24-01N4004U
COL_B+115V_+14V_-14V_GND_H_AFC_ABL_NC_185V
AKIRA CT-29TK9Ae
JF0501-2202
Col_B+125v_Afc/Nc_-12v_+12v_Gnd_H_Abl_Gnd_180v
AKIRA Slim 29"
BSC29-N2477
Col_180v_B+130v_Gnd_Nc(14v)_25v_Nc(Gnd)_Abl_H_Inner
AKIRA / FUJITEC IC8893CPBNG.......
21" BSC25 - 05N2135H
21" BSC25 - N0379
21" BSC25 - 3604V
COL_B+115V_NC_AFC_GND_H_ABL_180V
BSC22-68F03
BSC25-N0449
COL_B+115V_24v_AFC_GND_H_ABL_180V
ASATRON Slim
21" BSC25-N1089D
Col_B+115v_+17v_Afc_Gnd_H_Abl_Nc_180v_-17v
AIWA 14/20"
84-L83-606-01
FTK 14B011
COL_B+115V_24V_GND_185V_H_ABL_GND_AFC_12V
DETRON
14" 154 - 164F
20" 154 - 165D
20" JF0501-1212
24v_14v_B+115V_H_AFC_ABL_GND_185V_NC_COL
SHARP
14" F0067PE
20" F0069PE
COL_B+115V_24V_16V_NC_AFC_GND_H_185V_ABL
21" F0147PE
COL_B+115V_GND_24V_12V_AFC_185V_GND_H_ABL
14" F0193 / 21"F0194
Col_B+115V_GND_40V_12V_AFC_185V_GND_H_ABL
SHARP picollo
14" BSC26 - 2631S / FA060 WJ - SA
21" JF0501-32601 / FA071WJ - A
21" BSC25-0232A / FA104WJZZ
COL_B+125V_GND_24V_12V_AFC_185V_GND_H_ABL
29"FA 100WJ/FA 116WJ
COL_B+125_GND_+14_-14_NC_180_GND_HT_ABL
GOLDSTAR / LG / AKARI / INTEL
154 - 177B
154 - 064P
6174 - 8004A (kadang 12V/16V gak ada)
6174Z - 6040X
MF6549
COL_185V_B+115V_GND_16V_24V_40V_ABL_H_AFC
6174Z - 6040C (LG Turbo Swing 21")
Col _185v_B+115v_Gnd_-14v_+14v_Nc_Abl_Ht_Afc
154 -177E
COL_185V_B+90v_BOOST UP_25V_12V_GND_ABL_H_AFC
JVC AV20NX
21" JF0501-3241 / QQ0189-001
COL_B+115_AFC_-12_+12_GND_HT_ABL_185_GND
JVC
21" BSC25 - 0262
COL_B+115V_AFC_NC_24V_GND_H_ABL_185V_ GND
FUJITEC lama
BSC22 - 2314H
JF0501-1903
FCM14A032
KFS 60844
COL_B+115V_180V_16V_24V_H_GND_ABL_AFC_NC
HITACHI FUJIAN
BSC25 - 0820
Col_B+115_Nc_Nc_25v_12v_Abl_Ht_Gnd_180v
PANASONIC
TLF14695F/Alpha Gold
TLF 15610 F
TLF 15611 F
KFS60844
Col_B+_Gnd_PS sink -_25v_Ht_185v_Abl_Nc_PS sink+
20" TLF 4N052
Col_B+115v_Nc_24v_H_180v_Gnd_Gnd (R2W 1 ohm)_16v_ABL
ZTF N82014B
Col_B+140v_Nc_+16v_Gnd_H_Gnd_ABL_-16v_ 180v
21" G4GAM3F2
Col_B+90v_180v_Nc_Nc_Nc_Nc_Abl_Gnd_Ht
SANSUI
JF0501 -1206
JF0501-1204
COL_B+115V_185V_16V_24V_H_GND_ABL_AFC_NC
LG
20": 6174 - 6006E
Col_185v_B+115V_Gnd_-14v_+14v_Gnd_ABL_H_AFC
21" 6174V-6006H (Flat & Super Slim)
21" BSC24-3366J (Super Slim)
COL_185V_B+115V_GND_Nc_24V_Nc_ABL_H_AFC
29" 6174Z - 5003A
29" BSC28 - N2334
Col_B+115v_+14v_-14v_200v_Gnd_Nc_28v_ABL_H
LG ultra Slim
21" BSC25-N0363
29" BSC26-N2138
Col_B+115V_+14V_-14V_200V(Video)_Gnd_Inner_26V_Abl_H
LG Super Slim
6174913002A
BSC24-3366J
COL_185V_B+115V_GND_Nc_24V_Nc_ABL_H_AFC
TOSHIBA
14" TFB 4067 BD
21" TFB 4125CH
21" TFB 4213AG (Flat)
29" TFB 4086A
COL_B+115V_185V_GND_NC_24V_12V_ABL_H_AFC
POLYTRON / DIGITEC
20" FCM 20 B 061N
21"JF 0501 - 19577
21" JF0501 - 19584
COL_B+115V_GND_NC_185V_H_NC_ABL_+12V_-12V
21" JF0501-195913
21" FTK-21R011UN
Col_B+115V_Gnd_185v_Nc_H_25v_Bcl_12v_Afc
POLYTRON lama
14" FCK 14A006
20" FCM2015H
20" FTK21R002
NC_NC_GND_185V_16V_H_24V_ABL_B+115V_COL
SAMSUNG
FSV 14A004
FSV14A001
FSV20A001
16,5V_AFC_H_24/40V_180V_GND_NC_ABL_B+125V_COL
FOK14A001
FSV-14A004C
FSV-14A004H
FSA-38031M
FSA 173 B
AA26-002101A
+16,5V_24V_H_-16V,5_185V_GND_NC_ABL_B+125V_COL
14/21" Flat
FOK14B001
Col_NC_B+123V_NC_200V_Gnd_H_-16,5V_+16,5V_ABL
TV China
BSC 25 Z 603F
BSC 25 - 4813A
BSC 25 - N1003A
BSC25 - N0608
TP1_COL_TP2_B+115v_TP3_TP4_GND_H_ABL_NC(180V)
BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313
BSC25-F1125A
TP1_COL_TP2_B+115v_TP3_TP4_GND_H_ABL_AFCTV China
BSC 25 - 2004PR
COL_B+115v_NC_AFC_GND_H_ABL_NC_TP1_TP2
BSC24-01N4014K
BSC25-T1010A
T1_COL_T2_B+115v_T3_T4_GND_H_ABL_180V
SANYO
21" L 40 B 15300 / L40B17100
JF0501-32639 (SANYO SLIM 21")
COL _B+115V_NC_185V_AFC_NC_ABL_LOW B_H_GND
SANYO SLIM FLAT 29" ( Tr Hor D2634 )
BSC26 - 2629S part no: 1LB4L40B07500
BSC26 - 2670S / 1LB4L40808000 (Flat)
Col_B+140v_Nc_Video 185v_Afc_Nc_Abl_Low B_H_Gnd
TCL
21" BSC25 - 0299D
21" BSC25 - 0273F
21" JF0501-1914V1
BSC25 - 0231
21" BSC25-0284C
BSC 66G (124-3810)
BSC25-0211
JF0501-1909A
JF0501-1214
185V_COL_AFC_B+115V_12V_24V_ABL_GND_NC_H
TV China
29" BSC26 - 3606A
Col_B+115V_NC_AFC_GND_H_ABL_T1_T2_T3
TV China
29" BSC28 - N2329
Col_TP2_B+115V_GND_185V_NC_NC_ABL_H_AFC
TV SAMSUNG
29" FUH29A001 (B+ 135v)
SAMSUNG FLAT SLIM 29" JF0501 - 91911 (FQH29A003) (B+125v)
21" SLIM FQH21A004 / BSC25-0217G / AA26-00305A / FUH29A001B (S) (B+120/125V)
COL_NC_B+125V_NC_200V_GND_H_-16,5V_+16,5V_ABL
Konka
14" BSC25-2023S
14" BSC25 - 0106
21" BSC25-2666S
20" BSC25-0111
COL_185V_B+115V_GND_AFC_14V_ABL_H_NC_NC
21" BSC25-0146
Col_185v_B+115_Gnd_Nc_Nc_Abl_Ht_Gnd_Afc
SONY
8-598-858-00
8-598-831-00
8-598-811
1-453-284-11
COL_B+_200V_H_GND_-13V_GND_+13V_NC_ABL
SONY Trinitron
29" 1-439-423-32
H1_H2_180v_B+_Col_14V_Abl_Nc_26v_Nc_Gnd
RCA
14" 6174Z - 8006A
B+110_Col_6.5V_Gnd H_H_Abl_-12V_Gnd_180v_+12v
PHILIPS
29" JF0501 - 9185
BSC25 - N2319
BSC25 - N2911
Col_B+125v_180v_Afc_H_8v_12v_ABL_45v_Gnd
SANKEN
21" BSC24-01N4004U
JF0501 - 19959
BSC25 - 0235A
BSC25-N 0103
Col_ B+115_+14V_-14V_Gnd_Ht_Afc_Abl_Nc_180v
Khusus merek Sharp
F0035/36/39/40
COL_B+_GND_26V_NC_AFC_210V_HT_ABL
F0042PE-M
15V_COL_24V_B+_ABL_AFC_GND_NC_180V_HT
F0063PE-M
F0067PE-M
COL_B+_24V_12V_NC_AFC_GND_HT_185V_ABL
F093PEN1-SA
COL_B+_GND_24v_16v_AFC_180v_GND_HT_ABL
F094
FA061 WJ-SA sharp 51X200
COL_B+(130V)_GND_24V_12V_AFC_185V_GND_HT_ABL
F0101 KM-SA 14R20
F0102 KM-SA 20R20B, 20R200, 51R200
COL_B+_GND_24V_16V_AFC_180V_GND_HT_ABL
F0122 PE-M 20Q250
COL_B+_24V_16V_NC_AFC_GND_HT_180V_ABL
F0147PE
F0149PE
COL_B+_GND_24V_16V_AFC_180V_GND_HT_ABL
F0193 PEN1-SA 14U15
F0194 PEN1-SA 20R200MKII, 51U200, 20W200, 20AG2-S
COL_B+115_GND_40V_16V_AFC_185V_GND_HT_ABL
F2037 PE-B 20AG2-S
COL_B+_GND_40V_16V_AFC_180V_GND_HT_ABL
FA011 WJ-B
COL_B+_GND_24V_16V_AFC_180V_NC_HT_ABL
FA060WJ-SA 14S20MKII
COL_B+_GND_NC_12V_(AFC/-12V)_185V_GND_HT_ABL
FA061WJ-SA
FA094
COL_(B+130V)_GND_24V_12V_AFC_185V_GND_HT_ABL
FA 113WJ-B 51DXF250E
COL_B+_GND_24V_NC_AFC_180V_GND_HT_ABL
FA 122WJ-B
COL_(B+130V)_GND_24V_NC_AFC_180V_GND_HT_ABL
JF0501-32601= FA132 Alexander 21PXF200
COL_B+_GND_24_NC_AFC_180_GND_HT_ABL
JF501-3261
COL_B+_GND_24_16_AFC_180_GND_HT_ABL
BSC 25-0216F= FA135= F0147 14V20D2
COL_B+_GND_24V_16V_AFC_180V_GND_HT_ABL
BSC 26-263
COL_B+_GND_24v_16v_AFC_180v_GND_HT_ABL
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai